rssheader

29/11/2020

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT

14/07/2020, 17:54 GMT+07 | Kết nối
Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT

Theo Thông tư, đối tượng thực hiện báo cáo là: các cơ quan hành chính nhà nước (Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; sở GD&ĐT, sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; phòng GD&ĐT); tổ chức, cá nhân (cơ sở giáo dục đại học; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT; trung tâm ngoại ngữ thuộc UBND cấp tỉnh; trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; các tổ chức, cá nhân có liên quan khác).

Tùy theo điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo được gửi theo một trong các phương thức:

Báo cáo theo hình thức văn bản giấy được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ GD&ĐT; hoặc gửi qua fax;

Báo cáo theo hình thức văn bản điện tử được gửi qua hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý hành chính điện tử của Bộ GD&ĐT (hệ thống e-office), hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng (nếu có), các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

Báo cáo bằng phần mềm trên hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GD&ĐT, hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ theo lộ trình quy định của Chính phủ.

Tần suất thực hiện, thời hạn gửi báo cáo được quy định như sau:

Báo cáo định kỳ hằng quý: Thực hiện 4 lần/1 năm, thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thực hiện 2 lần/1 năm, thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20/6 (đối với báo cáo 6 tháng đầu năm) và ngày 20/12 (đối với báo cáo 6 tháng cuối năm).

Báo cáo định kỳ hằng năm: Thực hiện 1 lần/năm, thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 20/12 hằng năm.

Báo cáo theo học kỳ, năm học: Thực hiện 1 lần/1 năm, thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 31/1 (đối với báo cáo sơ kết học kỳ I) và ngày 30/6 (đối với báo cáo tống kết năm học), trừ những trường hợp đặc biệt, bất khả kháng gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện khung thời gian năm học.

Đối với báo cáo qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ GD&ĐT:

Thời hạn các cơ quan, tổ chức gửi báo cáo là 3 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu báo cáo;

Thời gian cho mỗi cấp tổng hợp thực hiện việc tổng hợp báo cáo là 3 ngày làm việc.

Đối với trường hợp báo cáo phức tạp, có nhiều đối tượng thực hiện và phải tổng họp qua nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp khác nhau thì các đơn vị chủ trì xây dựng chế độ báo cáo định kỳ phải quy định rõ thời hạn gửi báo cáo đối với từng đối tượng, từng cấp báo cáo đó.

Các đơn vị chủ trì xây dựng chế độ báo cáo định kỳ thực hiện lồng ghép các nội dung báo cáo, chia sẻ thông tin báo cáo bảo đảm chỉ yêu cầu báo cáo một lần trong một kỳ báo cáo đối với các nội dung cùng lĩnh vực quản lý.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm