rssheader

22/06/2021

Lưu ý đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên xét công nhận chức danh GS, PGS

13/07/2020, 14:47 GMT+07 | Kết nối
Lưu ý đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên xét công nhận chức danh GS, PGS

Theo văn bản này, thực hiện quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 12 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg: "Hội đồng Giáo sư cơ sở phối hợp với cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên", việc thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh cần bảo đảm các yêu cầu sau:

Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh có quyết định thành lập và có tiêu chí đánh giá rõ ràng, công khai để ứng viên biết. Đối với mỗi ứng viên, kết quả đánh giá được ghi trong biên bản và gửi kèm theo hồ sơ kết quả của HĐGS cơ sở về Văn phòng HĐGS nhà nước theo quy định.

Các thành viên Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn có trình độ ngoại ngữ đáp ứng quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 2, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và có chuyên môn phù hợp với chuyên môn của ứng viên cần thẩm định năng lực ngoại ngữ.

Thành viên Tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh phải có giảng viên tiếng Anh với trình độ tiếng Anh phù hợp. Việc đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thực hiện theo quy định tại khoản 6, Điều 2, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

Cũng theo văn bản này, HĐGS cơ sở và HĐGS ngành, liên ngành sử dụng biểu mẫu 11 kèm theo công văn này thay thế cho biểu mẫu số 11 ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 về việc thông báo bổ sung, cập nhật phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

HĐGS nhà nước đã xây dựng bản điện tử biểu mẫu số 08 ban hành kèm theo Công văn số 78/HĐGSNN về việc thông báo bổ sung, cập nhật phụ lục II, Quyết định số số 37/2018/QĐ-TTg để các HĐGS cơ sở sử dụng (nếu có nhu cầu). Các HĐGS cơ sở truy cập vào địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/hoidongcoso/ và thực hiện theo hướng dẫn.

Xem mẫu số 11 mới tạiđây


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm