rssheader

01/08/2021

Hạn cuối ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

27/02/2020, 11:25 GMT+07 | Kết nối
Hạn cuối ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Theo đó, hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại cơ sở giáo dục đại học là ngày 2/4.

Hạn cuối cùng các Hội đồng GS cơ sở gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập Hội đồng GS cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và Lịch xét của Hội đồng về Văn phòng Hội đồng GS nhà nước là 20/4.

Văn phòng Hội đồng GS nhà nước tập hợp danh sách các Hội đồng GS cơ sở và thông báo trên trang Thông tin điện tử của Hội đồng GS nhà nước vào 25/4.

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS từ 2/5 đến 15/5.

Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại Hội đồng GS cơ sở và ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31/8/ 2018 của Thủ tướng Chính phủ) lên trang Thông tin điện tử của Hội đồng GS nhà nước là 5/6.

Các Hội đồng GS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 từ 10/6 đến 10/7.

Hạn cuối cùng các Hội đồng GS cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng GS nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định) vào 26/7.

Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng GS nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các Hội đồng GS ngành, liên ngành vào 5/8.

Các Hội đồng GS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 từ 10/8 đến 31/8.

Hạn cuối cùng các Hội đồng GS ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng Hội đồng GS nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (gồm các Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định) vào 15/9.

Hội đồng GS nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 từ 30/9 đến 5/10.

Hội đồng GS nhà nước đề nghị các đại học, trường đại học, học viện và viện nghiên cứu khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ thực hiện các công việc sau

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 12, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành lập Hội đồng GS cơ sở, tổ chức bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký của Hội đồng GS cơ sở;

Các Hội đồng GS cơ sở xác định lịch xét của Hội đồng và triển khai việc cần thiết theo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Các kết quả cần được gửi về Văn phòng Hội đồng GS nhà nước trước ngày 20/4/2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm