rssheader

25/06/2021

Đổi mới và phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Lan Anh - 21/09/2020, 09:26 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, các nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp cơ bản của toàn ngành, tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc.

Rà soát thực trạng phát triển của hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú , dự bị đại học, các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi để có phương án quản lý phù hợp, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động.

Ban hành chương trình, sách giáo khoa và tổ chức dạy học tiếng DTTS phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành đối với giáo dục dân tộc. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dạy, người học và cơ sở giáo dục ở vùng DTTS, MN.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ cho đồng bào DTTS.

Tiếp tục triển khai và tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 449/KHBGDĐT-UBDT ngày 19/6/2018 về Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2021; sở GDĐT tăng cường công tác phối hợp với cơ quan phụ trách công tác dân tộc của địa phương nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS, MN.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019- 2025 và Kế hoạch số 1117/KH-BGDĐT ngày 09/10/2019 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2019-2025” của ngành Giáo dục.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 1205/QĐ- BGDĐT ngày 15/5/2020 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, thái độ và hành vi của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh vùng DTTS, MN.

Gắn chỉ đạo việc giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực, hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục với việc xây dựng môi trường giáo dục văn minh, an toàn và thân thiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm