rssheader

22/10/2020

Công bố ​dự thảo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Hải Bình - 29/06/2019, 13:40 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên mầm non; căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non.

Chương trình áp dụng đối với giáo viên đang chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tại nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Về nội dung chương trình bồi dưỡng: Nội dung chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của giáo dục mầm non cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về chủ trương, chính sách phát triển giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục thuộc Chương trình giáo dục mầm non.

Nội dung chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non của mỗi địa phương: Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về chính sách, định hướng phát triển giáo dục mầm non của địa phương, thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

Nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành: Giáo viên mầm non tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp. Số lượng mô đun tự chọn hằng năm thực hiện theo quy định.

Hằng năm, mỗi giáo viên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm như sau:

Nội dung mỗi chương trình bồi dưỡng: khoảng 1 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học). Hằng năm giáo viên lựa chọn số lượng mô đun trong nội dung chương trình bồi dưỡng 3 đảm bảo số tiết theo quy định.

Các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng bồi dưỡng ở từng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học nhưng không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc của mỗi giáo viên trong năm học (120 tiết/năm học).

Việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non được thực hiện hàng năm theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục mầm non của Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm