rssheader

16/05/2021

Cơ sở đào tạo giáo viên tự xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với Bộ GD&ĐT

21/04/2020, 16:29 GMT+07 | Kết nối
Cơ sở đào tạo giáo viên tự xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh với Bộ GD&ĐT

Đây là một trong những nội dung được hướng dẫn tại Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT vừa được Bộ GD&ĐT ban hành. Thông tư này Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/ TT-BGDĐT ngày 28/2/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; trình độ đại học các ngành đào tạo giáo viên hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học, Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn:

Thứ nhất, các căn cứ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy gồm: Nhu cầu tuyển dụng giáo viên theo trình độ, ngành đào tạo của địa phương.

Điều kiện đảm bảo chất lượng và năng lực các ngành đào tạo giáo viên của cơ sở giáo dục theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên hình thức đào tạo chính quy theo quy định tại Khoản 2, 3, 6 Điều 7 của Thông tư này.

Thứ hai, căn cứ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm, vừa học: Chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học của mỗi trình độ đào tạo được xác định không vượt quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy của trình độ tương ứng.

Thứ ba, các cơ sở giáo dục có ngành đào tạo giáo viên tự xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm với Bộ GD&ĐT. Căn cứ nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương và năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT thông báo chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành và trình độ đào tạo cho cơ sở giáo dục có ngành đào tạo giáo viên.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, quyết định giao chỉ tiêu đào tạo đối với một số trường hợp đặc biệt.

Thông tư số: 07/2020/TT-BGDĐT cũng hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học. Cụ thể: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học bao gồm:

Đào tạo đại học vừa làm vừa học, đào tạo đại học liên thông vừa làm vừa học (bao gồm liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học; đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên) và được xác định không quá 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của cơ sở giáo dục;

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông đại học vừa làm vừa học nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, trong đó chỉ tiêu liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học được xác định theo quy định hiện hành về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

Các cơ sở giáo dục triển khai đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Du lịch/Công nghệ thông tin áp dụng theo cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ đại học chỉ được thực hiện từ khóa tuyển sinh thứ hai kể từ khi mở ngành đào tạo, đồng thời phải xây dựng và đăng tải công bố công khai thông tin triển khai áp dụng cơ chế ưu tiên đào tạo trong Đề án tuyển sinh của cơ sở giáo dục và các minh chứng đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của trường và trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo đúng quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giải trình trước Bộ GD&ĐT và xã hội về việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục theo đúng quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm