rssheader

24/09/2021

Bộ GD&ĐT dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về biên soạn, thẩm định SGK

01/02/2020, 22:59 GMT+07 | Kết nối
Bộ GD&ĐT dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về biên soạn, thẩm định SGK

Cụ thể, Dự thảo sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 9; theo đó, quy trình biên soạn SGK sẽ theo các bước:

Tổ chức, cá nhân biên soạn, hoàn thành bản mẫu sách giáo khoa: Tổ chức đáp ứng quy định tại Điều 10 Thông tư này thực hiện việc biên soạn, biên tập, thực nghiệm, hoàn thành bản mẫu SGK. Cá nhân biên soạn SGK đăng ký và nộp bản thảo SGK đến tổ chức đáp ứng quy định tại Điều 10 Thông tư này hoặc nhà xuất bản được thành lập theo quy định của pháp luật, trong đó việc tổ chức xuất bản SGK phải được ghi trong giấy phép thành lập nhà xuất bản để thực hiện việc biên tập, thực nghiệm, hoàn thành bản mẫu SGK;

Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định bản mẫu SGK theo quy định tại Chương IV Thông tư này;

Nhà xuất bản hoặc tổ chức có SGK được thẩm định hoàn thiện bản mẫu SGK sau thẩm định;

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt, cho phép sử dụng SGK.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 về tiêu chuẩn của tổ chức biên soạn SGK: “Có đội ngũ biên tập viên đảm nhận việc biên tập, hoàn thành bản mẫu SGK."

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11: “Là công dân Việt Nam, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng tốt."

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 17: “Thuyết minh về bản mẫu SGK đề nghị thẩm định, bao gồm: tên SGK; tên tác giả, chủ biên, tổng chủ biên (nếu sách có chủ biên, tổng chủ biên); mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung; quá trình và kết quả thực nghiệm bảo đảm sự phù hợp với chương trình, tính khoa học, tính sư phạm, tính khả thi và độ tin cậy; các thông tin liên quan khác (nếu có)."

Sửa đổi, bổ sung Điều 18 về đơn vị đề nghị thẩm định SGK, cụ thể: Đơn vị đề nghị thẩm định SGK là tổ chức đáp ứng quy định tại Điều 10 Thông tư này hoặc nhà xuất bản được thành lập theo quy định của pháp luật, trong đó việc tổ chức xuất bản SGK phải được ghi trong giấy phép thành lập nhà xuất bản. Đơn vị đề nghị thẩm định SGK chịu trách nhiệm chi trả kinh phí thẩm định theo quy định.

Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu khoản 2 Điều 19 như sau: “Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định tối đa 02 (hai) lần trong một năm. Đơn vị tổ chức thẩm định SGK chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định SGK, bao gồm các nhiệm vụ sau:"

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm