rssheader

26/01/2021

Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục

Hải Bình - 01/10/2019, 10:46 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Nội dung tuyên truyền, phổ biến gồm: Sự cần thiết phải ban hành Luật Giáo dục; những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các tổ chức, cá nhân được quy định trong Luật Giáo dục.

Đề cương giới thiệu Luật Giáo dục sẽ được biên soạn, phát hành làm tài liệu thống nhất cho tuyên truyền, phổ biến trong ngành và đăng tải trên Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện lồng ghép việc phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật vào nội dung các hội nghị, tọa đàm, tập huấn dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo.

Đồng thời, tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT.

Cùng với đó, lồng ghép yêu cầu, nhiệm vụ phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục vào văn bản hướng dẫn và công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

Lồng ghép việc phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục vào nội dung các cuộc tập huấn: Tập huấn kỹ thuật soạn thảo văn bản dành cho cán bộ, công chức Bộ GD&ĐT; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

Trong kế hoạch này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam được đề nghị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức cuộc thi tìm hiểu các quy định mới của Luật Giáo dục dành cho đoàn viên công đoàn trong ngành; phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật cho cán bộ công đoàn giáo dục các cấp thông qua các hình thức hội nghị, tập huấn, tọa đàm, tài liệu

Kế hoạch đưa yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và nhân dân về tầm quan trọng của những nội dung được quy định trong Luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục phải thực hiện thường xuyên, liên tục, lựa chọn các hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng; lồng ghép hợp lý và hiệu quả với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách chung của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến và thi hành Luật Giáo dục.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm