Hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục phổ thông

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Theo đó, yêu cầu phòng GD&ĐT tham mưu, đề xuất với UBND huyện, thành phố, thị xã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của huyện phù hợp với kế hoạch của tỉnh.

Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung Chương trình giáo dục phổ thông trước khi kết thúc năm học 2018-2019.

Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tĩnh hình và kết quả thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại các đơn vị.

Với cơ sở giáo dục phổ thông, một trong những lưu ý của Sở GD&ĐT là đánh giá và đề xuất kế hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.

Sửa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng; xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung, tự làm thiết bị dạy học và lựa chọn sách giáo khoa để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Phối kết họp với chính quyền địa phương đẩy mạnh truyền thông với cha mẹ học sinh và xã hội về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. Kịp thời phát hiện những khó khăn và có biện pháp xử lý hiệu quả khi phát sinh; tổng hợp ý kiến các tổ/nhóm chuyên môn và báo cáo sở GD&ĐT trong quá trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông...

Ảnh minh họa/INT

Cần làm sáng tỏ

GD&TĐ - Rất khó để lý giải mỗi khi EVN tăng giá điện với lý do là lỗ nặng.
Ảnh minh họa ITN.

Cần chế độ đặc thù

GD&TĐ - Vào hè, các sở GD&ĐT cho phép các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động theo điều kiện thực tế, nhu cầu của phụ huynh và giáo viên.