Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAVHoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAVHoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAVHoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAVHoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAVHoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAVHoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAVHoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAVHoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAVHoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAVHoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV

Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV

GD&TĐ - Nga thông báo đã thử nghiệm thành công đạn dẫn đường Krasnopol dành cho máy bay không người lái.