Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 1
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 2
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 3
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 4
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 5
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 6
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 7
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 8
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 9
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 10
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 11
Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 1Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 2Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 3Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 4Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 5Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 6Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 7Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 8Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 9Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 10Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV ảnh 11

Hoàn thành thử nghiệm đạn Krasnopol đặc biệt dành cho UAV

GD&TĐ - Nga thông báo đã thử nghiệm thành công đạn dẫn đường Krasnopol dành cho máy bay không người lái.