Hoàn thành quy hoạch phát triển nhân lực 2011 - 2020 trong tháng 11

Hoàn thành quy hoạch phát triển nhân lực 2011 - 2020 trong tháng 11
Hình chỉ mang tính minh họa
Hình chỉ mang tính minh họa

Theo văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng, từ nay đến tháng 12/2010 sẽ tổ chức 6 hội nghị để nghe và góp ý Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, địa phương.

Cụ thể, ngày 12/11 tới sẽ tổ chức nghe và góp ý về bộ Chỉ số phát triển nhân lực và sáng tạo. Ngày 25/11, tổ chức nghe và góp ý về Đề án "Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập" và Đề án "Phát triển văn hóa dân tộc".

Ngày 3/12/2010, họp góp ý về Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 của các Bộ: Quốc phòng, Công an và Đề cương chi tiết Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia.

Ngày 18/11, tổ chức Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các tỉnh Tây Nguyên tại Đắk Lắk. Tương tự, hội nghị đối với các tỉnh Vùng Tây Nam Bộ sẽ được tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 4/12; với các tỉnh Vùng núi phía Bắc là vào ngày 7/12 tổ chức tại Lào Cai.

Để Hội nghị Quy hoạch phát triển nhân lực các Vùng đạt kết quả tốt, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ các tỉnh thuộc Vùng xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực thời kỳ 2011 - 2020 của địa phương. Trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần góp ý kiến trước dự thảo Quy hoạch của các tỉnh được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị.

Trên cơ sở Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về Quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 trong thời gian từ ngày 15-20/12/2010.

Chinhphu.vn