Hà Nam: Hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học kỳ II

Hà Nam: Hướng dẫn tinh giản nội dung dạy học kỳ II

Theo đó, Sở đã yêu cầu: các đơn vị tiếp tục thực hiện Công văn số 5842 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng dẫn của Bộ tại Công văn số 1113 để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn số 1113 để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù môn học.

Đối với môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842 và các nội dung “Không dạy”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn số 1113 của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn này, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện Công văn số 4612 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.