rssheader

26/10/2020

Tăng cường minh bạch trong xã hội hóa giáo dục

12/05/2020, 18:40 GMT+07 | Bạn đọc
Tăng cường minh bạch trong xã hội hóa giáo dục

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Luật Giáo dục 2019 đã bổ sung quy định nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng các nguồn lực xã hội hóa được công khai minh bạch, đúng quy định.

Khoản 2, 3 Điều 101 Luật Giáo dục 2019 quy định: Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thuế, định giá tài sản và công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Khoản thu của cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục được dùng để chi cho các hoạt động của cơ sở giáo dục, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, thiết lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác của cơ sở giáo dục, phần còn lại được phân chia cho nhà đầu tư theo tỷ lệ vốn góp, trừ cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận.

Cơ sở giáo dục phải công bố công khai chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo và mức thu phí cho từng năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm