rssheader

07/05/2021

Triển khai đánh giá giai đoạn I Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020

Lập Phương - 26/01/2016, 07:00 GMT+07 | Giáo dục
Triển khai đánh giá giai đoạn I Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020

Yêu cầu đánh giá giai đoạn I thực hiện trên phạm vi cả nước, được thực hiện từ các cơ sở giáo dục, có sự tham gia của các đối tượng học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng, giáo viên, cán bộ quản lý, doanh nghiệp, người sử dụng lao động.

Các đơn vị thực hiện đánh giá Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, bao gồm: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Đánh giá tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và 8 giải pháp (đến năm 2015) của Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; những kiến nghị, đề xuất thực hiện giai đoạn II Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

Để đạt được các mục tiêu trên, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn I cần tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

Tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu (Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học, giáo dục thường xuyên);

Tình hình thực hiện các giải pháp phát triển giáo dục gồm: Đổi mới quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục; tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục đối với các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội; phát triển khoa học giáo dục; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục;

Công tác tổ chức thực hiện gồm: Công tác tuyên truyền; công tác tổ chức thực hiện; công tác chỉ đạo và kiểm tra thực hiện chiến lược.

Đánh giá việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn I được dựa trên nhiệm vụ được phân công trong Chiến lược Phát triển giáo dục; xem xét tính kịp thời, hiệu quả của: Các văn bản chỉ đạo; trách nhiệm của các Bộ, ngành; công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành.

Việc đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn I cần chỉ rõ những thành tựu, những hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm.

Phương thức đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn I bao gồm sự kết hợp đánh giá giữa các địa phương, các Bộ, ngành Trung ương, tham khảo đánh giá liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các tổ chức quốc tế và Bộ, ngành đã thực hiện.

Các Bộ, ngành, hoàn thành việc đánh giá tình hình ban hành các cơ chế chính sách, triển khai các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý và các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc đánh giá thực hiện giai đoạn I của Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT chậm nhất trước 30/1/2016.

Bộ GD&ĐT tổng hợp báo cáo sơ kết giai đoạn I thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến đóng góp và hoàn thiện trình Trưởng ban Chỉ đạo, Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực và trình Chính phủ trước ngày 30/3/2016.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm