rssheader

17/05/2021

Thêm cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Hải Bình - 28/04/2021, 14:28 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, Học viện Báo chí Tuyên truyền đăng tải công khai “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử của Học viện và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, thực hỉện nghiêm túc Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT- BGDĐT ngày 19/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cần bảo đảm người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của Học viện.

Học viện Báo chí Tuyên truyền cần báo cáo Kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi; tổng hợp, đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng) để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm