rssheader

14/08/2020

Thái Nguyên tăng cường quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo

Lập Phương - 09/06/2018, 11:12 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu phòng Tổ chức cán bộ triển khai các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp; rà soát, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm. Hàng năm làm báo cáo Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh theo quy định.

Phòng Chính trị - Tư tưởng: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; chỉ đạo lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý vào các hoạt động giáo dục; phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các trường học.

Thanh tra Sở GD&ĐT: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các chủ thể quản lý về công tác dân chủ trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo các quy định hiện hành.

Văn phòng Sở tăng cường nắm bắt các thông tin xử lý tại các địa phương, các cơ sở giáo dục, các tấm gương người tốt, việc tốt để kịp thời tuyên truyền rộng rãi trong toàn ngành.

Các phòng chuyên môn khác Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục Chuyên nghiệp và Giáo dục Thường xuyên - chỉ đạo các nhà trường thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách tăng cường các biện pháp bảo đảm nền nếp, kỷ cương, giáo dục kỷ luật tích cực, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mỗi nhà trường theo điều lệ trường học của các cấp học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm