rssheader

26/09/2020

Sở GD&ĐT Sơn La chấn chỉnh hoạt động mua sắm thường xuyên

Lập Phương - 19/01/2018, 08:08 GMT+07 | Giáo dục
Sở GD&ĐT Sơn La chấn chỉnh hoạt động mua sắm thường xuyên

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thuộc Sở nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, áp dụng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả kiểm tra công tác thực hiện đầu tư, mua sắm tại các đơn vị năm 2017, cho thấy nhiều đơn vị còn hạn chế về năng lực, tổ chức thực hiện để lại nhiều tồn tại, yếu kém.

Vì vậy năm 2018, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị được giao kinh phí thực hiện các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước phải nâng cao ý thức tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng về Luật NSNN, Luật Xây dựng, Luật đầu tư công, Luật Đấu thầu, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan…;

Đồng thời, cử cán bộ đi học tập các lớp nghiệp vụ về quản lý đầu tư, nghiệp vụ về đấu thầu; đảm bảo cho việc triển khai thực hiện tại đơn vị phải tuyệt đối dân chủ, công khai minh bạch, hiệu quả cao và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm