rssheader

30/10/2020

Mối quan hệ giữa lãnh đạo trường học và quá trình học tập của học sinh ở Mỹ

Minh Phong (ghi) - 07/02/2018, 10:00 GMT+07 | Giáo dục
Một lớp học ở Mỹ. Ảnh: minh họa/internet Một lớp học ở Mỹ. Ảnh: minh họa/internet

Nghiên cứu của TS. Ngô Thị Thùy Dương cho thấy: Các tiêu chuẩn nghề nghiệp năm 2015 của Mỹ đối với các nhà lãnh đạo trường học thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên cơ sở thực tế về mối quan hệ giữa lãnh đạo trường học với việc học tập của học sinh.

Để đẩy mạnh quá trình học tập của học sinh cần có một cái nhìn toàn diện của người lãnh đạo nhà trường. Các nhà lãnh đạo trường học phải tập trung vào việc làm thế nào để thúc đẩy quá trình học tập, thành tích, phát triển thể chất và tinh thần của mỗi học sinh.

Các tiêu chuẩn 2015 phản ánh về nhiều khía cạnh phụ thuộc lẫn nhau, cả về phẩm chất và giá trị của lãnh đạo, và một số khía cạnh không thể thiếu đối với sự thành công của học sinh.

Trong thực tế, các khía cạnh này không hoạt động một cách độc lập mà là một hệ thống các hoạt động phụ thuộc lẫn nhau nhằm thúc đẩy học sinh đạt được sự thành công trong học tập.

Các khía cạnh này có thể được chia thành 4 nhóm như sau: Nhóm 1 gồm: Phát triển chương trình, giảng dạy và đánh giá, sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng đối với học sinh;

Nhóm 2 gồm: Phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên trong trường học, xây dựng cộng đồng học tập và môi trường sư phạm cho giáo viên, nhân viên, sự tham gia có ý nghĩa của gia đình và cộng đồng, và các hoạt động và quản lý;

Nhóm 3 gồm: Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi, đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp, công bằng và tôn trọng văn hóa;

Nhóm 4 1à đổi mới và phát triển trường học, nhóm này ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh khác, phản ánh lý thuyết về sự ảnh hưởng của cách thức giáo dục đến thành quả học tập của học sinh.

Sơ đồ: Mối qưan hệ giữa lãnh đạo trường họcvà quá trình học tập của học sinh

Sơ đồ trên thể hiện học sinh được học tập trong môi trường giáo dục lấy người học làm trung tâm, với sự quan tâm của các nhà lãnh đạo trường học, luôn đươc đảm bảo sự an toàn, được cung cấp hệ thống giáo trình, giảng dạy và đánh giá chặt chẽ.

Trong bối cảnh đó, đòi hỏi các nhà lãnh đạo trường học phải xây dựng và củng cố mạng lưới hỗ trợ, các tổ chuyên môn của giáo viên, cộng đồng nghề nghiệp, huy động gia đình và cộng đồng tham gia hiệu quả vào quá trình hoạt động và quản lý nhà trường.

Trong tất cả các công việc, các nhà lãnh đạo trường học được định hướng bởi các giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trường. Đó là hành động có đạo đức và chuẩn mực nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo trường học phải thúc đẩy công bằng và tôn trọng văn hóa.

Cuối cùng, các nhà lãnh đạo trường học hiệu quả luôn luôn tin trường học có thể đổi mới và phát triển nhà trường tốt hơn. Để nhận ra tầm nhìn của trường học, học sinh và những giá trị cốt lõi, các nhà lãnh đạo trường học quan tâm đến mọi lĩnh vực của nhà trường để cải tiến chất lượng, bao gồm cả phát triển bản thân và công việc của họ.

Các nhà lãnh đạo trường học là những người sáng tạo, kiên trì truyền cảm hứng và sẵn sàng vượt qua những rủi ro, khó khăn để giúp trường học phát triển, học sinh thành công.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm