rssheader

28/01/2021

Lưu ý tổ chức bồi dưỡng, quản lý thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Hải Bình - 20/05/2019, 12:15 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện Thông tư số 21/2018/TT- BGDDT ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Nghị định số 46, Nghị định số 135 và Thông tư số 21 không quy định về việc mở thêm cơ sở của trung tâm ngoại ngữ, tin học; vì vậy các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ - tin học mở thêm cơ sở của trung tâm ở các địa điểm khác ngoài địa điểm được cấp phép phải lập hồ sơ đề nghị Sở GD&ĐT thẩm định cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động theo quy định.

Các trung tâm có tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT thực hiện đúng theo các quy định của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT. Lưu ý đề thi theo điều 7, lưu trữ hồ sơ thi theo điều 19, báo cáo định kỳ 6 tháng một lần (điều 18). Trước ngày thi 5 ngày, các trung tâm báo cáo Sở GD&ĐT kế hoạch tổ chức thi, danh sách học viên đăng ký dự thi, tờ trình đề nghị thành lập Hội đồng thi.

Đối với chương trình ngoại ngữ thực hành trình độ A, B, C theo chương trình giáo dục thường xuyên, các đơn vị dừng việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ kể từ ngày 16/5/2019 (do thực hiện theo Thông tư số 23/2017/TT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung nãng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Các trung tâm còn dư phôi chưa sử dụng tập trung về Sở để quản lý và báo cáo Bộ để xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm