rssheader

27/10/2020

Lào Cai: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Đức Trí - 02/08/2019, 13:58 GMT+07 | Giáo dục
Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục. Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.

Việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý lần này vô cùng quan trọng và cần thiết để ngành giáo dục Lào Cai quán triệt triển khai trực tiếp các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đối với ngành GD&ĐT, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp học, bậc học.

Những kết quả đạt được của năm học 2019 – 2020 sẽ tiếp tục là tiền đề quan trọng để đặt ra mục tiêu và thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, ngành GD&ĐT cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 153, Đề án số 06 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng với chỉ đạo của ngành, của tỉnh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua...

Ngành  GD&ĐT Lào Cai đạt được nhiều thành tích quan trọng thời gian qua. 

Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý, hoạt động giáo dục; đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn trường học; nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo; xây dựng môi trường văn hóa; triển khai thực hiện tốt Đề án văn hóa công vụ tại các cơ sở giáo dục.

Ngành GD&ĐT cũng cần đổi mới công tác quản lý giáo dục với phương châm chủ động, tích cực trong tham mưu, chỉ đạo; đồng bộ, quyết liệt, sâu sát, cụ thể trong tổ chức thực hiện và tập trung cho cơ sở; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu... 

Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, liên kết, hợp tác trong giáo dục và đào tạo; nghiên cứu, tiếp thu những phương pháp, công nghệ, mô hình giáo dục khoa học, tiên tiến phù hợp để ứng dụng vào quản lý, dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm