rssheader

25/09/2021

Hoàn thành tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 trước 31/12/2020

12/02/2020, 14:13 GMT+07 | Giáo dục
Hoàn thành tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 trước 31/12/2020

Trong đó lưu ý các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và ban hành kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 trước ngày 31/3/2020; hoàn thành việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 trước ngày 31/12/2020.

Báo cáo kế hoạch tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 của các Bộ, ngành, địa phương gửi về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT trước ngày 6/4/2020.

Việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên với giáo viên dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, Bộ GD&ĐT hướng dẫn:

Sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ GD&ĐT bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Cũng theo văn bản này, Bộ GĐ&ĐT lưu ý các địa phương về cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hiện nay đang chưa đồng đều. Theo số liệu thống kê trong toàn quốc, số lượng giáo viên trung học phổ thông hạng II đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đăng kí dự thăng lên hạng I rất ít nên nhiều Bộ, ngành, địa phương không tổ chức thăng hạng cho đối tượng này, gây thiệt thòi cho đội ngũ.

Vì vậy, trong trường hợp không thể tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng II lên hạng I, các Bộ, ngành, địa phương có thể phối hợp với Bộ GD&ĐT hoặc chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có tổ chức thi/xét thăng hạng nêu trên (trên cơ sở có ý kiến đồng ý, thống nhất của Bộ Nội vụ).

Bộ GD&ĐT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ hướng dẫn này và các quy định của pháp luật hiện hành để tổ chức các kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý theo nhu cầu của Bộ, ngành, địa phương.

Để đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách về thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hệ thống thang bảng lương mới sau khi Chính phủ hoàn thành Đề án cải cách chính sách tiền lương (dự kiến năm 2021), Bộ GD&ĐT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành, địa phương) tiếp tục thực hiện việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020 theo thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/7/2019 về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm