rssheader

23/09/2021

Bổ sung quy định về yêu cầu và quy trình thực nghiệm sách giáo khoa

Hải Bình - 02/08/2021, 21:27 GMT+07 | Giáo dục
Giáo viên Trường THCS Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình nghiên cứu sách giáo khoa lớp 6. Giáo viên Trường THCS Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình nghiên cứu sách giáo khoa lớp 6.

Mỗi bài học được dạy thực nghiệm ít nhất 2 lần

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố xin ý kiến góp ý rộng rãi dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo dự thảo, những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến các quy định về: Ngôn ngữ sử dụng trong sách giáo khoa và hình thức trình bày sách giáo khoa; Quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; Tiêu chuẩn của tổ chức biên soạn sách giáo khoa; Tiêu chuẩn cá nhân biên soạn sách giáo khoa; Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; Quy trình thẩm định sách giáo khoa; Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa; Đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa; Đơn vị tổ chức thẩm định sách giáo khoa.

Riêng, Điều 9 về quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, dự thảo bổ sung thêm 2 khoản. Trong đó, bổ sung khoản 3 về yêu cầu và quy trình thực nghiệm sách giáo khoa.  

Cụ thể: Các bài dạy thực nghiệm được lựa chọn đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa phải bảo đảm tính đại diện các bài học trong sách giáo khoa, thể hiện rõ điểm mới về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đối với các mạch nội dung trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Trường được lựa chọn để tổ chức dạy thực nghiệm bảo đảm tính đại diện vùng, miền. Tổ chức thực nghiệm ít nhất 10% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 105 tiết/năm học trở lên; ít nhất 15% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục có từ 70 tiết/năm học đến dưới 105 tiết/năm học; ít nhất 20% tổng số tiết đối với các môn học, hoạt động giáo dục còn lại. Mỗi bài học được dạy thực nghiệm ít nhất 2 lần, sau lần dạy thực nghiệm thứ nhất, tổ chức rút kinh nghiệm, chỉnh sửa bài dạy thực nghiệm và dạy thực nghiệm lần thứ hai.

Đối tượng học sinh được lựa chọn để thực nghiệm là học sinh thuộc khối lớp có sách giáo khoa được thực nghiệm. Bài dạy thực nghiệm được thực hiện đối với tất cả học sinh của lớp tham gia học tập. Giáo viên dạy học và giáo viên dự giờ bài thực nghiệm là những người đang trực tiếp giảng dạy tại các trường phổ thông; một bài dạy thực nghiệm bảo đảm có ít nhất 3 giáo viên dự giờ;

Bài dạy thực nghiệm được đánh giá về nội dung, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục, ngôn ngữ sử dụng và hình thức trình bày của sách giáo khoa theo các quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 8 của Thông tư này.

Ảnh minh họa/ITN

Bổ sung phụ lục tiêu chuẩn đánh giá bản mẫu sách giáo khoa 

Cũng tại Điều 9 về quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm a, b, d khoản 1.

Trong đó quy định: Lựa chọn tác giả biên soạn sách giáo khoa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 Thông tư này. Tổ chức tập huấn tác giả và nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xây dựng đề cương tổng thể, đề cương chi tiết. Biên soạn, biên tập, thiết kế, minh họa, tổ chức dạy thực nghiệm, góp ý và hoàn thiện ít nhất 1 bài học minh hoạ trước khi biên soạn các bài học khác; phân công tác giả biên soạn và hoàn thành bản thảo sách giáo khoa.

Tổ chức biên tập, thiết kế, minh họa và hoàn thành bản mẫu sách giáo khoa; tổ chức thực nghiệm sách giáo khoa tại trường phổ thông theo quy trình quy định tại khoản 3 Điều này. Tổ chức lấy ý kiến của các nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đánh giá về bản mẫu sách giáo khoa theo nội dung từng khoản quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Phụ lục kèm theo Thông tư; hoàn thành bản mẫu sách giáo khoa gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức thẩm định;

Hoàn thiện bản mẫu sách giáo khoa sau thẩm định.

Phụ lục kèm Thông tư quy định rõ: Điều kiện tiên quyết của sách giáo khoa; Nội dung sách giáo khoa; Phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục trong sách giáo khoa; Cấu trúc sách giáo khoa; Ngôn ngữ sử dụng trong sách giáo khoa và hình thức trình bày sách giáo khoa.

Xem chi tiết dự thảo Thông tư TẠI ĐÂY

Xem chi tiết dự thảo phụ lục Thông tư TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm