rssheader

18/05/2021

Bắc Ninh ban hành các tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1

03/04/2020, 19:59 GMT+07 | Giáo dục
Bắc Ninh ban hành các tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1

Theo Quyết định, có 4 tiêu chí lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 bao gồm: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện học tập và năng lực của học sinh; phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tạo điều kiện để các nhà trường triển khai dạy học hiệu quả.

Trong đó, với tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, nội dung và cấu trúc SGK đảm bảo tính mở, tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung hoặc điều chỉnh những nội dung giáo dục và những hoạt động thích hợp, gắn với thực tế của địa phương. 

Đồng thời, có sự kế thừa, phát triển linh hoạt; ngôn ngữ và cách thức thể hiện gần gũi, phù hợp với văn hóa, lịch sử truyền thống của tỉnh và cộng đồng dân cư.

Đối với tiêu chí phù hợp với điều kiện học tập và năng lực của học sinh, SGK phải trình bày cân đối, hài hòa, có tính thẩm mĩ cao; cấu trúc mỗi bài học nên có các hoạt động nhóm, trò chơi… để tạo hứng thú học tập.

Nội dung sách đảm bảo tính mềm dẻo, phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh. Đồng thời, phân chia theo các mạch chủ đề, có nội dung tăng cường hoạt động trải nghiệm, phát huy năng lực tự học và giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh, tạo cơ hội cho tất cả học sinh đều được phát triển.

Về tiêu chí phù hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, cấu trúc SGK được thiết kế đa dạng các hoạt động, tiếp cận theo hướng đổi mới, tạo thuận lợi cho nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

Nội dung SGK thể hiện các yêu cầu cụ thể về mức độ cần đạt, đảm bảo mục tiêu dạy học phân hóa, qua đó, tạo điều kiện để nhà trường, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các nhà trường triển khai dạy học hiệu quả, cấu trúc, nội dung SGK và các thiết bị phụ trợ kèm theo phù hợp, có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học khác tại các nhà trường. Cụ thể, đi kèm SGK sẽ có website hoặc phiên bản điện tử, tài liệu tham khảo hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK theo quy định.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm