Điều kiện hưởng 2 chế độ trợ cấp mất sức và thương binh

Ông Nguyễn Đình Liên (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có 12 năm công tác liên tục trong quân đội, sau chuyển công tác khác được 2 năm 7 tháng.
Ảnh có tính chất minh họa/internet
Ảnh có tính chất minh họa/internet

Năm 2007, ông Liên được chứng nhận là thương binh hạng ¾, tỷ lệ thương tật 51%.

Ông Liên nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động, khi nghỉ việc ông đã làm thủ tục để hưởng chế độ mất sức lao động và chế độ thương binh, nhưng đến nay ông chỉ được hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động. 

Ông Liên muốn được biết, ông có được hưởng thêm chế độ đối với thương binh không, nếu được thì cần phải làm những thủ tục gì?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trả lời ông Nguyễn Đình Liên như sau:

Ngày 15/5/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Theo đó, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động có một trong các giấy tờ sau:

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động có xác nhận thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc chưa đủ 20 năm công tác thực tế nhưng có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an.

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 18/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Biên bản giám định tách riêng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật.

- Biên bản giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ mất sức lao động đã khám tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật và bệnh tật, trong đó tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên.

Trường hợp của ông Nguyễn Đình Liên theo đơn trình bày thì ông có thời gian công tác thực tế là 14 năm 7 tháng, trong đó có 12 năm công tác trong quân đội, đã giám định gộp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật và bệnh tật. 

Do đó ông không đủ điều kiện hưởng đồng thời cả hai chế độ thương binh và mất sức lao động.

Theo chinhphu.vn