Đẩy mạnh Công tác xã hội trong ngành Giáo dục

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025, đưa ra các mục tiêu cụ thể để phát triển công tác xã hội đối với ngành giáo dục.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục phát triển công tác xã hội trong ngành Giáo dục phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng giai đoạn; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hoá, phát triển dịch vụ công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Thiết lập mạng lưới nhân viên công tác xã hội trong trường học; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo công tác xã hội trình độ đại học và sau đại học theo hướng hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên công tác xã hội.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ, xác định trọng tâm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Về giải pháp thực hiện, các đơn vị cần xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công tác xã hội trường học, trong đó, nghiên cứu quy định rõ vai trò, nhiệm vụ, quy trình thực hiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục.

Nghiên cứu, sửa đổi chính sách khuyến khích xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trường học; tăng cường phối hợp với bộ ban ngành, các đơn vị, tổ chức liên quan để phát triển công tác xã hội trong ngành Giáo dục.

Cùng với đó là xây dựng và phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trường học; đa dạng hóa các hình thức và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội trường học, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh xã hội; xây dựng tiêu chí hoạt động công tác xã hội của các cơ sở giáo dục.

Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng hướng dẫn về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên triển khai công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục.

Đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, nội dung đào tạo đại học và sau đại học về công tác xã hội; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên ngành công tác xã hội; hỗ trợ các cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo ngành công tác xã hội trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tuân thủ chính sách, pháp luật và đạo đức nghề công tác xã hội của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên triển khai công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục; thực hiện nghiên cứu khoa học kết hợp tổng kết, đánh giá thực tiễn để hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển công tác xã hội trong ngành Giáo dục.

Kế hoạch cũng nêu lên tầm quan trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về công tác xã hội trường học; phối hợp với các cơ quan truyền thông để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển công tác xã hội học đường trong nước và quốc tế; tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi, nghiên cứu về công tác xã hội trường học với các nước trong khu vực và thế giới để thúc đẩy phát triển công tác xã hội trong ngành giáo dục.

Trải nghiệm mùa hè công nghệ

Trải nghiệm mùa hè công nghệ

GD&TĐ - Chương trình “Trải nghiệm mùa hè công nghệ cho trẻ em tại Đông Anh” với nhiều hoạt động thu hút được đông đảo phụ huynh, học sinh và giáo viên.