Ðại hội Ðảng bộ Công an T.Ư và Ðảng bộ tỉnh Hà Nam kết thúc thành công

Ðại hội Ðảng bộ Công an T.Ư và Ðảng bộ tỉnh Hà Nam kết thúc thành công

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Ðại hội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2005 - 2010, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Ðảng bộ CAT.Ư nhiệm kỳ 2010 - 2015; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Ðại hội toàn quốc lần thứ XI của Ðảng và bầu đoàn đại biểu đi dự Ðại hội XI của Ðảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: CAND
Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: CAND

Ðại hội xác định mục tiêu chung nhiệm kỳ 2010 - 2015 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng trong lực lượng CAND, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Giữ vững an ninh quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng thế  trận  an  ninh  nhân  dân  gắn  với thế trận quốc phòng toàn dân trên nền an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và bọn phản động. Ðẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về TTATXH. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông; tăng cường công tác quản lý an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), triển khai mạnh công tác cứu nạn, cứu hộ, nghiên cứu đề xuất tổ chức, bộ máy của lực lượng PCCC ở các thành phố lớn và đầu tư cho công tác PCCC, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn bảo vệ an ninh, trật tự. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả Ðề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Ðề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong CAND. Tăng cường công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chủ trương công tác ở công an các cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy trong CAND.

Ðại hội đã thông qua Nghị quyết của Ðại hội đại biểu lần thứ 5 Ðảng bộ Công an T.Ư.

Ðại hội đã bầu Ðoàn đại biểu đi dự Ðại hội  lần thứ XI của Ðảng.

Thay mặt Ðảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ Công an và Ðoàn Chủ tịch đại hội, Ðại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy CAT.Ư, Bộ trưởng Công an kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND hãy phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của lực lượng CAND 65 năm qua, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với lòng tin yêu của Ðảng và nhân dân, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

* Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010-2015, đã kết thúc thành công. Ðồng chí Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo trong ngày khai mạc đại hội.

Ðại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Ðảng bộ từ nay đến năm 2015: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết trong Ðảng bộ và trong nhân dân. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng bảo vệ môi trường. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu đến năm 2015, tỉnh Hà Nam đạt được các chỉ tiêu chủ yếu: thu nhập bình quân đầu người bằng mức bình quân chung cả nước với các chỉ tiêu: tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng bình quân 13,5%/năm trở lên; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,8%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 22,1%/năm; tỷ lệ dân số được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh đến năm 2015 ở thành thị đạt 100%; nông thôn đạt 90%; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 đến 1,2%/năm.

Ðại hội đề ra chín nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện. Trong đó, giải pháp hàng đầu là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền theo hướng tập trung, quyết liệt, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.  Nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch; công tác quy hoạch phải đi trước một bước...

Ðại hội đã bầu BCH Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 51 đồng chí và bầu Ðoàn đại biểu dự Ðại hội XI của Ðảng. BCH Ðảng bộ tỉnh Hà Nam đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ðồng chí Trần Xuân Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được BCH bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

* Ngày 16-10, tại Nhà Văn hóa lao động, TP Vinh, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc. Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Dự Ðại hội có đồng chí Lê Doãn Hợp, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Thông tin và  Truyền thông, đại diện các ban Ðảng T.Ư, một số bộ, ngành T.Ư. Cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động.

Báo cáo Chính trị của BCH Ðảng bộ do đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày tại Ðại hội nêu rõ: Trong năm năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế duy trì ở tốc độ tăng trưởng khá và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; sản xuất kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong năm năm đạt 9,75%. GDP bình quân đạt 14,16 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không ngừng được tăng cường, nhất là giao thông, đô thị. Văn hóa - xã hội được chăm lo và có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị, xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ và đạt được những kết quả quan trọng... Về phương hướng, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2010 - 2015 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía bắc vào năm 2015; phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt 11-12%; GDP bình quân đầu người đạt 1.700 - 1.800 USD; thu ngân sách đạt từ 9.500 tỷ đến 10 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang  nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Ðảng bộ và nhân dân Nghệ An đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 16. Ðồng chí cũng chỉ rõ một số mặt hạn chế, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh cần dân chủ thảo luận đề ra các giải pháp khắc phục.

Ðồng chí Trương Tấn Sang đề nghị Ðại hội tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ do Ðại hội đề ra. Trong đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng thành các chương trình, dự án, tổ chức bộ máy, cơ chế, chính sách, lộ trình triển khai thực hiện đồng bộ, khoa học với tầm nhìn dài hạn. Phải tạo được bước phát triển kinh tế có tính chất đột phá nhanh, hiệu quả và bền vững. Khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, rừng, biển để phát triển nông nghiệp toàn diện, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X). Quan tâm làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút, huy động các nguồn lực trong, ngoài tỉnh vào phát triển mạnh các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở y tế, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ là phải tăng cường công tác xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Ðảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng "như giữ gìn con ngươi của mắt mình" như lời dạy của Bác.

Ðại hội tiếp tục làm việc đến ngày 17-10.

* Ngày 16-10, tại TP Bắc Giang, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 17 đã khai mạc. Ðồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư;  Trần Lưu Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Ðào Xuân Cần, Chủ tịch Liên minh các HTX Việt Nam; Vi Văn Mạn, Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu I; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT và 342 đại biểu đại diện cho hơn 64 nghìn đảng viên toàn đảng bộ.

Báo cáo Chính trị trình Ðại hội do đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy trình bày đã nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tiến trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế đạt 33,2%, tăng 9,9% so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 9%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 650 USD, tăng hơn hai lần so với năm năm trước. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển; trong đó, các khu vực, các ngành, các địa phương đều có mức tăng khá. Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn tiếp tục phát triển với 15 nghìn hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực. Năm 2010, tổng sản phẩm lương thực có hạt ước đạt 620 nghìn tấn, tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách vượt kế hoạch; chi ngân sách cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thu hút đầu tư tăng nhanh; các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế được quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả nhiệm kỳ ước đạt gần 34 nghìn tỷ đồng, gấp ba lần giai đoạn 2001 - 2005. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,67% năm 2005 xuống còn 10%. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; tích cực triển khai cải cách tư pháp. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thường xuyên được quan tâm. Công tác xây dựng Ðảng đã tạo chuyển biến trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Ðảng. Chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp  tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân... Báo cáo cũng nêu rõ những mặt hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua cần phải được khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và khẳng định: những thành tựu tỉnh đạt được là rất phấn khởi. Ðồng chí đề nghị Ðại hội cần dân chủ thảo luận làm rõ những yếu kém để đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Ðồng chí lưu ý, Bắc Giang phải huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh CNH, HÐH, tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, phát huy triệt để lợi thế nằm trên hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội, gần khu vực kinh tế phát triển năng động Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong  nhiệm kỳ này, Ðảng bộ tỉnh Bắc Giang cần tập trung lãnh đạo, đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", lấy kết quả "làm theo" là thước đo năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên. Ðảng bộ chăm lo xây dựng hệ thống chính quyền các cấp, làm tốt công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đoàn kết toàn dân...

Ðại hội tiếp tục làm việc đến ngày 18-10.

Nhân Dân

Mắc bệnh thủy đậu bao lâu thì khỏi?

Mắc bệnh thủy đậu bao lâu thì khỏi?

GD&TĐ - Tại Việt Nam, thủy đậu nằm trong danh sách 26 bệnh truyền nhiễm thường gặp và nằm trong top 5 bệnh nhiễm phổ biến trong những năm gần đây.
 Chúng ta thường mắc những sai lầm phổ biến sau bữa ăn. (Ảnh: ITN).

8 thói quen sau ăn gây hại sức khỏe

GD&TĐ - Ăn trái cây, hút thuốc, tắm... là những thói quen xấu sau khi ăn gây hại cho sức khỏe nhưng nhiều gia đình vẫn thường xuyên mắc phải.
(Ảnh: Global Look Press/Daniel Karmann)

Xe tăng Leopard xuất hiện ở Bakhmut

GD&TĐ - Không có nhiều thiết bị nước ngoài mới trong các trận chiến ở Donbass, nhưng xe tăng Leopard được cho là đã xuất hiện ở hướng Bakhmut.