Công tác tư tưởng, Tuyên giáo cực kỳ quan trọng trong hoạt động cách mạng

Công tác tư tưởng, Tuyên giáo cực kỳ quan trọng trong hoạt động cách mạng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng bức trướng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho ngành Tuyên giáo tại buổi lễ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trao tặng bức trướng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho ngành Tuyên giáo

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Phú Trọng,  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong 80 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc qua tất cả các thời kỳ, công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo đã đạt được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào.

Với vai trò là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng đã trực tiếp góp phần tạo nên một hệ thống các quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối chính trị của cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần gang thép của những người cộng sản, những chiến sĩ yêu nước Việt Nam.

Đồng thời, ngành Tuyên giáo đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái; vạch trần những âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”; làm thất bại chiến lược đánh vào tư tưởng, phá rã niềm tin, chia rẽ nội bộ hòng làm tan rã Đảng ta của các thế lực thù địch.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, xét trên phạm vi rộng toàn xã hội, công tác Tuyên giáo, công tác tư tưởng là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng. Xét trên phạm vi hẹp hơn là công tác tư tưởng, công tác Tuyên giáo là một trong ba bộ phận cơ bản của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ,  ngành Tuyên giáo cần đi sâu nghiên cứu, tổng kết những bài học kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo và phát triển trong điều kiện cụ thể ngày nay, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội; đồng thời đổi mới về nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển với những thành tựu to lớn, với đội ngũ cán bộ tuyên giáo đông đảo, dày dạn kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn là nguồn sức mạnh để ngành Tuyên giáo tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Diễn văn của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn cách mạng, ngành Tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng. 

Đồng chí Tô Huy Rứa cho biết, chưa bao giờ thực tiễn đặt ra những đòi hỏi bức xúc đối với công tác lý luận như hiện nay.

Vì vậy, công tác Tuyên giáo phải đổi mới toàn diện, mạnh mẽ về nội dung và phương thức, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả cụ thể, góp phần làm cho mặt tích cực, cái mới, cái tiến bộ trở thành xu hướng chỉ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, nêu cao khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết, sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận lớn trong xã hội để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự và trao bức trướng của Ban Chấp hành trung ương Đảng tặng Ngành Tuyên giáo. Bức trướng có dòng chữ: Trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV