Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chính phủ ban hành quy định mới về họ, hụi

T. Quân - 21/02/2019, 20:00 GMT+7 | Thời sự

Nghị định quy định rõ chủ họ phải là người đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự… Chủ họ phải lập và giữ số họ, trừ trường hợp có thỏa thuận về việc một thành viên lập và giữ họ. Khi góp họ, giữ họ, nhận lãi hoặc thực hiện giao dịch khác có liên quan thì thành viên có quyền yêu cầu chủ họ hoặc người lập và giữ số họ cấp giấy biên nhận về việc đó…

Nghị định nêu rõ, lãi suất trong họ do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời hạn còn lại của dây họ… Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ vượt quá lãi suất giới hạn nêu trên thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực…

Trường hợp đến kỳ mở họ mà thành viên đã lĩnh họ không góp phần họ hoặc góp không đầy đủ thì phải trả lãi như sau: Trường hợp họ không có lãi, lãi suất được xác định theo thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức lãi suất giới hạn quy định của số tiền chậm góp họ trên thời gian chậm góp, nếu không có thỏa thuận thì lãi suất được xác định bằng 50%/năm mức lãi suất giới hạn quy định của số tiền chậm góp trên thời gian chậm góp; trường hợp họ có lãi, lãi suất được xác định theo mức quy định tại khoản 5 Điều 466 của Bộ luật Dân sự đối với họ có lãi…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/4/2019. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm