Chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông

Chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông

( Hồng Trâm - Vĩnh Long )

ảnh minh họa ảnh 1
ảnh minh họa

Trả lời: Về chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông, trước đây được quy định tại Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục. Ngày 21/10/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Điều 2 Thông tư số 28 quy định, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2009 và thay thế Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục.

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, bao gồm: định mức tiết dạy, chế độ giảm định mức tiết dạy và quy định các hoạt động khác quy ra tiết dạy nhưng không có quy định về chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông.

Như vậy, chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông, trước đây được quy định tại Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục nay đã bãi bỏ.

(GD&TĐ online)

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.