11 nhiệm vụ năm học đối với GDCN

11 nhiệm vụ năm học đối với GDCN
11 nhiệm vụ năm học đối với GDCN ảnh 1

Đó là nhiệm vụ chung của giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) được đề ra trong Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDCN Bộ GD&ĐT vừa ban hành.

Cụ thể, 11 nhiệm vụ đã được đề ra để tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục TCCN một cách hiệu quả. Đó là: Thực hiện phân cấp trong thành lập, chia tách giải thể trường TCCN, giao việc đăng ký mở ngành đào tạo TCCN cho địa phương và giao cho Sở GDĐT một số nhiệm vụ quản lý khác như giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các chủ trương của ngành, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng và  việc thực hiện 3 công khai...;

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Các Sở GDĐT chỉ đạo các trường TCCN hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường và thực hiện chế độ báo cáo cho các cơ quan quản lý theo quy định.

Chỉ đạo các trường phấn đấu đạt chuẩn một số điều kiện cơ bản nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình đào tạo, giáo trình; thi kiểm tra đánh giá; cơ sở vật chất, xây dựng tiêu chuẩn thiết bị dạy học ở một số ngành đào tạo, và hoàn thiện tổ chức quản lý trường TCCN.

Kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và đánh giá học sinh theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo...

Triển khai việc học sinh đánh giá giáo viên, giáo viên đánh giá hiệu trưởng một cách thường xuyên thông qua ý kiến phản hồi.

Bồi dưỡng năng lực cho lãnh đạo Sở GD&ĐT và các phòng GDCN thuộc Sở về quản lý GDCN, giáo dục đại học. Sở GDĐT chủ động tham mưu với UBND tỉnh và có kế hoạch tăng cường biên chế cho phòng GDCN thuộc Sở.

Chỉ đạo các trường TCCN xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2015 và định hướng cho tương lai. Bên cạnh quản lý việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, từ năm học 2010-2011 trở đi, Bộ GDĐT cùng các địa phương tăng cường quản lý các trường theo quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện 3 công khai đối với các cơ sở đào tạo, thanh tra và xử lý nghiêm mọi vi phạm trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo TCCN, cấp phát văn bằng…đặc biệt chú trọng đến việc xử lý liên kết đào tạo sai quy định diễn ra trên địa bàn.

Về công tác tuyển sinh, bên cạnh việc tăng quy mô đào tạo bằng các giải pháp đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện đầu ra cho học sinh tốt nghiệp, chú trọng nguồn tuyển học sinh sau THCS, Bộ GDĐT tiếp tục cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh TCCN của các trường đại học không có truyền thống đào tạo TCCN các cơ sở đào tạo TCCN thiếu năng lực đào tạo và những cơ sở vi phạm quy chế tuyển sinh và đào tạo.

Các Sở GD&ĐT chuẩn bị và chỉ đạo các trường báo cáo đánh giá 10 năm phát triển TCCN để chuẩn bị tổ chức Hội nghị giáo dục TCCN toàn quốc vào cuối năm 2010...

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt các chính sách hiện hành về ưu đãi đối với nhà giáo và  học sinh TCCN.

Về nâng cao chất lượng đào tạo TCCN, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường đầu tư đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục TCCN là điều kiện hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục; chỉ đạo và đôn đốc việc triển khai kiểm định chất lượng giáo dục TCCN;  khuyến khích việc nâng cao trình độ ngoại ngữ và CNTT cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý TCCN...

Hiếu Nguyễn