Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai

GD&TĐ - Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016 - 2020) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai

Theo đó,  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020.

Tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, củng cố và hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều hành thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giữa các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

Trong đó, Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn) chủ trì xây dựng  Nghị định của Chính phủ Quy định tổ chức về hoạt động Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm, các kíp trực và lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Năm 2016, Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với thiên tai, thảm họa; Thông tư điều chỉnh, bổ sung một số điều của Thông tư 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai, thảm họa.

Các Bộ, ngành chỉ huy các tình huống chủ trì xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia theo 12 tình huống cơ bản theo Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 và Quyết định 224/QĐ-TTg ngày 12/2/2015...

Tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức, hoạt động của các cơ quan ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện làm chủ các trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn mới; thường xuyên luyện tập, diễn tập theo phương án, kế hoạch nâng cao trình độ, khả năng ứng phó với thiên tai, thảm họa, tai nạn, sự cố cho các lực lượng; đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền, làm chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về thiên tai, thảm họa, tai nạn, sự cố và hoạt động ứng phó. 

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 được phê duyệt; mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quản lý, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Giá vàng hôm nay tiếp đà giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay tiếp đà giảm nhẹ

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (23/9) tiếp đà giảm nhẹ về gần 69 triệu đồng/lượng. Ngược chiều giá vàng thế giới tăng so với phiên trước.