rssheader

28/02/2021

Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

Minh Phong - 19/11/2018, 15:53 GMT+07 | Thời sự
Kết quả biểu quyết Luật Trồng trọt Kết quả biểu quyết Luật Trồng trọt

Kết quả biểu quyết Luât Trồng trọt như sau: có 455/461 đại biểu tán thành bằng 93,81%. Số đại biểu không tán thành là 4, bằng 0,82% và có 2 đại biểu không tham gia biểu quyết bằng 0,41%.

Luật Trồng trọt quy định về hoạt động trồng trọt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trồng trọt; quản lý nhà nước về trồng trọt.

Luật cũng quy định nguyên tắc hoạt động trồng trọt như sau: Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với định hướng thị trường, phù hợp với chiến lược phát triển trồng trọt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất có hợp đồng, sản xuất được cấp chứng nhận chất lượng; bảo đảm an ninh lương thực; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, bền vững tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng; sử dụng an toàn và hiệu quả các loại vật tư nông nghiệp.

Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường đất, nước; quy trình sản xuất; bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Phát huy lợi thế vùng, gắn với bảo tồn các giống cây trồng đặc sản, bản địa; bảo vệ các hệ thống canh tác bền vững, các di sản, cảnh quan, văn hóa trong nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái và xây dựng nông thôn mới.

Chủ động dự báo, phòng, chống thiên tai và sinh vật gây hại cây trồng; thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Luật này có hành từ ngày 1/1/2020.

>> XEM CHI TIẾT LUẬT TRỒNG TRỌT TẠI ĐÂY

Đối với Luật Chăn nuôi, kết quả biểu quyết như sau: Có 454/464 đại biểu tán thành bằng 93,61%; 6 đại biểu không biểu quyết bằng 1,24% và 4 đại biểu không tham gia biểu quyết bằng 0,82%.

 Kết quả biểu quyết Luật Chăn nuôi

Luật Chăn nuôi quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quản lý nhà nước về chăn nuôi.

Luật quy định chiến lược phát triển chăn nuôi như sau: Chiến lược phát triển chăn nuôi trên phạm vi cả nước được xây dựng theo chu kỳ 10 năm, định hướng 20 năm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nội dung chính của chiến lược phát triển chăn nuôi bao gồm quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án và tổ chức thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

>>> XEM CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm