rssheader

21/09/2021

Cân đối hợp lý về nhân sự Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hải Minh, Đình Văn - 25/03/2021, 16:25 GMT+07 | Thời sự
Toàn cảnh Phiên họp Toàn cảnh Phiên họp

Công tác chuẩn bị, phục vụ cuộc bầu cử theo đúng tiến độ

Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; phân công các thành viên và thành lập 4 Tiểu ban để giúp Hội đồng trong từng lĩnh vực, là đầu mối phối hợp các cơ quan hữu quan để chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành các hoạt động phục vụ cuộc bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia để tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng và các Tiểu ban của Hội đồng.

Báo cáo tại Phiên làm việc, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, các cơ quan phụ trách bầu cử ở trung ương và địa phương đã được thành lập đúng tiến độ, số lượng và thành phần theo quy định của pháp luật, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử theo kế hoạch đề ra với tinh thần khẩn trương, cẩn trọng và trách nhiệm cao.

Trong đó, Hội đồng bầu cử quốc gia được Quốc hội khóa XIV thành lập tại kỳ họp thứ 9 với 21 thành viên, gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên.

Tại các địa phương, các Ủy ban bầu cử được thành lập và đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử ở địa phương; ban hành quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử; thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử. Các Ban bầu cử cũng đã được thành lập ở các đơn vị bầu cử để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ cuộc bầu cử theo đúng tiến độ đề ra.

Xác định công tác ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng bầu cử quốc gia đã sớm triển khai việc lập kế hoạch phân công cơ quan ban hành các văn bản liên quan về công tác bầu cử.

Tính đến thời điểm này, các cơ quan có thẩm quyền đã hoàn thành việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử; trong đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kịp thời chỉ đạo ban hành nhiều văn bản trả lời, hướng dẫn địa phương và các cơ quan, tổ chức về các vấn đề cụ thể; xây dựng cuốn sách Hỏi - đáp về bầu cử.

“Việc sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan phụ trách bầu cử các cấp và các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện” – ông Phúc nói.

Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo

Cân đối hợp lý về nhân sự

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2021, đã tổ chức 5 đoàn đến làm việc tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giám sát, kiểm tra về: việc thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử; kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; tình hình triển khai giới thiệu người ra ứng cử; việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ra ứng cử; việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử; việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử ở địa phương; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử; đồng thời, trực tiếp nghe và cho ý kiến về những kiến nghị của các địa phương.

Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, công tác này được bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến các cơ quan, tổ chức ở địa phương về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của từng địa phương.

Trên cơ sở đó, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được triển khai rộng khắp trong cả nước với nhiều hoạt động, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Để bảo đảm thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia đã sớm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Trong đó, các đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý đơn thư để bảo đảm giải quyết kịp thời, khách quan, chính xác các đơn thư, phản ánh, tố cáo về nhân sự ứng cử, về công tác bầu cử; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện bức xúc, kéo dài để tránh ảnh hưởng tới cuộc bầu cử; triển khai các phương án, kế hoạch từ cấp cơ sở để nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm có thể xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện để chủ động có biện pháp giải quyết...

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong toàn quốc đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Trong đó, đã triển khai việc tổ chức nắm tình hình, các phương án đối phó, phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử; các biện pháp phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội có liên quan trước, trong và sau cuộc bầu cử; các biện pháp phòng, chống và ngăn ngừa khả năng lây lan dịch covid 19.

Đồng thời, đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động giải quyết các vấn đề bức xúc không để diễn biến phức tạp, tập trung đông người, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng kích động gây rối an ninh, trật tự, phá hoại bầu cử; yêu cầu Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện chế độ báo cáo tình hình an ninh, trật tự và y tế hàng tuần, hàng tháng.

“Qua báo cáo từ các địa phương, đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; các tỉnh, thành phố đã chủ động, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nhờ đó đã kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” – ông Phúc nói, đồng thời nhấn mạnh:

Để cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Kế hoạch về giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Cũng theo ông Phúc, qua giám sát, kiểm tra thực tiễn cho thấy, các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, ban, ngành ở trung ương.

Hội đồng bầu cử quốc gia đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, nhằm bảo đảm kinh phí phục vụ bầu cử; đã chỉ đạo việc lập dự toán kinh phí, xây dựng và hoàn thiện nguyên tắc, tiêu thức và mức phân bổ kinh phí bầu cử để làm cơ sở phân bổ kinh phí cho các địa phương, các Bộ, cơ quan hữu quan triển khai thực hiện.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm