Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án hỗ trợ người khuyết tật

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 vào trung tuần tháng 12/2014 tại Đăk Lăk.
Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án hỗ trợ người khuyết tật

Để Hội nghị đạt kết quả tốt, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị các Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá việc thực hiện Đề án, công tác triển khai thành lập và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tại địa phương.

Về tình hình triển khai thực hiện Đề án, báo cáo cần nêu rõ thực trạng về công tác giáo dục người khuyết tật ở địa phương; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Đề án.

Cùng với đó là các biện pháp cụ thể đã triển khai thực hiện Đề án, gồm: Công tác hoạch định chính sách, quản lí, chỉ đạo triển khai; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về người khuyết tật; công tác xã hội hoá và huy động các nguồn lực cho giáo dục người khuyết tật…

Báo cáo cũng nêu những kết quả chính đã đạt được như: Công tác huy động học sinh khuyết tật đi học (số lượng và tỉ lệ (%) học sinh khuyết tật được huy động tới lớp (trong đó: học sinh học hoà nhập, học chuyên biệt, nữ, dân tộc thiếu số, chất lượng giáo dục theo các cấp học);

Bảo đảm các điều kiện cho giáo dục người khuyết tật: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về giáo dục người khuyết tật.

Số Trung tâm (trường), lớp giáo dục chuyên biệt; số trường, lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập; các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giáo dục khuyết tật; cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ giáo dục khuyết tật.

Đánh giá chung với những kết quả chủ yếu, những hạn chế trong công tác giáo dục khuyết tật nói chung, thực hiện Đề án nói riêng (nguyên nhân thành công và hạn chế); những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới...

Về nội dung đánh giá tình hình thành lập, hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, báo cáo cần nêu rõ: Thực trạng Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tại địa phương;

Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thành lập và hoạt động của Trung tâm; chủ trương và các biện pháp triển khai thành lập và hoạt động của Trung tâm;

Kết quả đạt được, những hạn chế, bài học kinh nghiệm; những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học) trước ngày 30/11/2014.