Quảng Ngãi: Hơn 2,4 ngàn tỷ đồng xây dựng trường chuẩn quốc gia

Quảng Ngãi: Hơn 2,4 ngàn tỷ đồng xây dựng trường chuẩn quốc gia

(GD&TĐ) - Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chuẩn hóa công tác tổ chức, quản lý trường học, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tạo môi trường và điều kiện học tập bình đẳng cho moi học sinh, góp phần giảm khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng trong toàn tỉnh; vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Cụ thể, ở giáo dục MN, phấn đấu đến năm 2015 đạt 24,75% và đến 2020 đạt chỉ tiêu 34,94% số trường đạt chuẩn quốc gia. Ở giáo duc TH, số trường đạt chuẩn quốc gia sẽ đạt 65% vào năm 2015 và đạt 70% vào năm 2020. Còn đối với giáo dục trung học thì đến năm 2015 sẽ đạt 65% và đến năm 2020 phấn đấu đạt 70% số trường đạt chuẩn.

Quảng Ngãi: Hơn 2,4 ngàn tỷ đồng xây dựng trường chuẩn quốc gia ảnh 1
Tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia cho các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Theo kế hoạch thì nguồn kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được trích từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn tín dụng, vốn các thành phần kinh tế, vốn trong dân và kinh phí mua sắm trang thiết bị từ đề án phổ cập giáo dục MN 5 tuổi và đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Trong đó, tổng dự toán kinh phí giao đoạn 2011-2015 là 903.396 triệu đồng (723.590 triệu đồng dung để đầu tư xây dựng, cải tạo phòng học, 170.806 triệu để mở rộng diện tích đất cho trường học). Kinh phí thực hiện giao đoạn 2016-2020 là 1.080.762 triệu đồng (kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa là 1.031.316 triệu đồng, kinh phí mở rộng diện tích đất là 49.446 triệu đồng). Trích 99.200 triệu đồng từ nguồn vốn đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông để mua sắm thiết bị tin học, xây dựng trung tâm học liệu số và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quản lý giáo viên. 

Nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục MN mới, kế hoạch cũng đã ưu tiên kinh phí 200.200 triệu đồng để tiếp tục đầu tư xây dựng mới 520 phòng học kiên cố, bán kiên cố; bố trí  124.231 triệu đồng xây dựng các công trình phụ trợ khối phòng chức năng và dành riêng 25.080 triệu đồng đầu tư xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia cho các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Đại Thắng