Phú Yên: Triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2017” của ngành GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2017” của ngành GD&ĐT.
Phú Yên: Triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2017” của ngành GD&ĐT

Nội dung thực hiện tập trung vào công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền; tổ chức rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, bộ thủ tục hành chính, nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan, trường học theo đúng quy định của pháp luật;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trong hoạt động công vụ, hoạt động quản lý nhà trường;

Nâng cao đạo đức, kỷ cương, kỷ luật công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giảng dạy;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, xây dựng cơ quan, trường học thân thiện, phục vụ nhân dân;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ; xử lý, kỷ luật nghiêm cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm

Căn cứ Kế hoạch này, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ quan, trường học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan của cấp trên đến cán bộ, công chức, viên chức giáo viên, nhân viên.

Thường xuyên đôn đốc, tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2017” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của toàn ngành GD&ĐT…

Ảnh minh họa ITN.

Xa rời thực tế

GD&TĐ - Có những quy định cộng điểm ưu tiên vào lớp 10 nhận ý kiến trái chiều...