Nâng cao đời sống đồng bào DTTS ở Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Thời gian qua, công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS ở Tuyên Quang có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng lên.
Công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến.
Công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến.

Nhiều chuyển biến rõ nét

Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Tuyên Quang đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc, công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động trong vùng DTTS.

Từ năm 2021 đến nay, có gần 2.600 lượt chi bộ, đảng bộ, trên 100 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động với nhân dân tại trên 5 nghìn thôn thuộc 121 xã. Công tác dân vận vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nhiều bước chuyển biến rõ nét.

Các chính sách dân tộc được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án triển khai thực hiện có hiệu quả, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cho vay vốn, hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân... qua đó, có tác động mạnh mẽ làm thay đổi tư duy, tập quán canh tác đồng bào DTTS.

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS được giữ vững.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ người DTTS tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện hiệu quả, công tác dân tộc, công tác dân vận trong tỉnh từng bước được coi trọng. Trình độ cán bộ được nâng cao cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng bào các DTTS ngày càng có ý thức vươn lên, tích cực lao động sản xuất. ảnh 1

Đồng bào các DTTS ngày càng có ý thức vươn lên, tích cực lao động sản xuất.

Đời sống từng bước được nâng lên

Cùng với các chính sách quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đồng bào các DTTS ngày càng có ý thức tự vươn lên, tích cực lao động sản xuất, phát huy tiềm năng, thế mạnh xây dựng được nhiều mô hình sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh cây trồng, vật nuôi theo cơ chế thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng trong phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần đã được cải thiện đáng kể.

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: địa phương rất đặc thù về công tác dân tộc. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, quan tâm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi... Do đó, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội đạt được nhiều kết quả, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên để công tác dân vận, công tác dân tộc tiếp tục phát huy hiệu quả, tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục chú trọng xây dựng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất sản xuất nông, lâm nghiệp cho vùng đồng bào DTTS. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và ý thức của đồng bào DTTS tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS; đẩy mạnh nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS.