rssheader

22/10/2020

Ninh Bình thông báo tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Hải Bình - 06/09/2019, 17:15 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, đối tượng tham gia với chức danh hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ như sau:

Người đang giữ chức danh phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ đã được phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ giai đoạn 2016 - 2021;

Cán bộ, công chức Sở GD&ĐT đã được phê duyệt quy hoạch chức danh Hiệu trưởng trường THPT giai đoạn 2016 - 2021 có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm khi trúng tuyển theo các quy định của Đảng và Nhà nước;

Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện trên nhưng được tập thể Lãnh đạo Sở tuyển chọn và đề cử.

Đối với chức danh phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A, đối tượng ứng tuyển gồm:

Viên chức của trường THPT Gia Viễn A đã được phê duyệt quy hoạch chức danh phó hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn A giai đoạn 2016 – 2021;

Cán bộ, công chức Sở GD&ĐT đã được phê duyệt quy hoạch chức danh phó hiệu trưởng trường THPT đoạn 2016 - 2021 có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm khi trúng tuyển theo các quy định của Đảng và Nhà nước;

Cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện quy định trên nhưng được tập thể Lãnh đạo Sở tuyển chọn và đề cử.

Người tham gia thi tuyển phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ đối với chức danh thi tuyển quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (Khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể khác quy định tại Quyết định số 961/QĐ-UB của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Ứng viên phải qua thi tuyển với 2 phần: thi viết và trình bày đề án. Phần thi viết (thời gian 180 phút) có nội dung kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực GD&ĐT, hiểu biết về nghiệp vụ quản lý, về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THPT và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Phần thi trình bày đề án tối đa 35 phút; trong đó thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn từ 40 phút đến 60 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi không quá 5 phút.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm