rssheader

29/11/2020

Lương mới của nhà giáo không thấp hơn mức hiện hưởng

Hải Bình - 29/10/2020, 07:34 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Nếu tính chung, những giáo viên lâu năm bị giảm thu nhập so với Luật Giáo dục 2005 chứ không tăng (có người giảm đến 3 triệu đồng). Đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm đến đời sống của giáo viên, không làm giảm tổng thu nhập của những nhà giáo cống hiến nhiều năm trong công tác.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Các chính sách về chế độ tiền lương của nhà giáo được thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ. Lương nhà giáo áp dụng theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, lương khởi điểm của giáo viên mầm non, tiểu học áp dụng bảng lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 - 4,06); giáo viên trung học cơ sở áp dụng bảng lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,10 - 4,89); giáo viên trung học phổ thông áp dụng bảng lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 - 4,98).

Luật Giáo dục năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020) quy định trình độ chuẩn của giáo viên mầm non là cao đẳng; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là đại học. Theo đó, lương khởi điểm của giáo viên mầm non sẽ  áp dụng theo bảng lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,10 - 4,89); giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được áp dụng theo bảng lương của viên chức loại A1 (từ 2,34 - 4,98). Như vậy, về áp dụng bảng lương, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (theo trình độ chuẩn được đào tạo trong Luật Giáo dục 2019) đã có sự thay đổi đáng kể về hệ số lương khởi điểm và mức trần của hệ số lương.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất Chính phủ về chính sách tiền lương mới ngành Giáo dục. Theo đó, lương của nhà giáo được trả tương xứng tính chất mức độ phức tạp của công việc và đặc thù nghề nghiệp và không thấp hơn mức lương hiện hưởng, mặc dù trong xây dựng chính sách tiền lương mới, nhà giáo không có bảng lương riêng và phụ cấp thâm niên như hiện nay.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm