rssheader

25/11/2020

Dự thảo chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường phổ thông

Hải Bình - 16/07/2019, 15:13 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở GDPT nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với CBQL cơ sở GDPT; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường của CBQL cơ sở GDPT, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của CBQL cơ sở GDPT với yêu cầu phát triển GDPT và yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT.

Khung Chương trình áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (gọi chung là cơ sở GDPT).

Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL giáo dục cơ sở GDPT bao gồm 3 nội dung bồi dưỡng như sau:

Thứ nhất: Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học các cấp học phổ thông áp dụng trong cả nước (nội dung chương trình bồi dưỡng 1).

Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển GDPT; chương trình GDPT, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT; kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản trị cơ sở GDPT.

Thứ 2: Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển GDPT theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (nội dung chương trình bồi dưỡng 2).

Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển GDPT của địa phương, thực hiện chương trình GDPT, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án, đề án, chương trình để triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

Thứ 3: Nội dung chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (nội dung chương trình bồi dưỡng 3).

CBQL cơ sở GDPT tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường. Số lượng mô đun tự chọn hằng năm thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Mục IV của khung chương trình này.

Hằng năm, mỗi CBQL cơ sở GDPT bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc như sau:

Nội dung chương trình bồi dưỡng 1: khoảng 1 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

Nội dung chương trình bồi dưỡng 2: khoảng 1 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

Nội dung chương trình bồi dưỡng 3: 1 tuần/năm học (40 tiết/năm học). Hằng năm, CBQL cơ sở GDPT lựa chọn số lượng mô đun trong nội dung chương trình bồi dưỡng 3 đảm bảo số tiết theo quy định;

Các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng bồi dưỡng ở từng nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học nhưng không thay đổi tổng số thời gian bồi dưỡng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc của mỗi CBQL cơ sở GDPT trong năm học (120 tiết/năm học).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm