rssheader

28/10/2020

Đăng ký, công khai hồ sơ điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Hải Bình - 20/07/2019, 15:14 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, năm 2019, 4 Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin, Thủy lợi, Toán học và Vật lý thực hiện xét trực tuyến hồ sơ đăng ký. Các ứng viên thuộc 4 Hội đồng này truy cập vào trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước tại địa chỉ: http://wms.hdgsnn.gov.vn/login và thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký và nộp hồ sơ điện tử.

Các ứng viên thuộc các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành còn lại truy cập vào trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/ungvien/ và thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký và nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên;

Các Hội đồng Giáo sư cơ sở công bố công khai danh sách các ứng viên và bản đăng ký của các ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học (nơi nhận hồ sơ của ứng viên).

Để bảo đảm kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở tổ chức thực hiện và tạo điều kiện để các ứng viên thuộc Hội đồng mình hoàn thành các công việc nêu trên trước ngày 20/7/2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm