rssheader

25/10/2020

Bộ GD&ĐT phân công nhiệm vụ Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Thanh Thủy - 03/10/2017, 18:50 GMT+07 | Kết nối
Bộ GD&ĐT phân công nhiệm vụ Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Theo Quyết định số 4224/QĐ-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng theo các quy định, hiện hành của pháp luật.

Thứ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Bộ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các quyết định của mình, Các Thứ trưởng thường xuyên báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Bộ trưởng về những vấn đề quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm trước khi quyết định.

Cụ thể, Quyết định có nội dung chi tiết việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng như sau:

1. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch - tài chính ngành; phát triển ngành sư phạm; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trực tiếp phụ trách các địa bàn: Các thành phố trực thuộc Trung ương.

Trực tiếp phụ trách các Dự án, Đề án, Chương trình: Chương trình Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019; Phó Trưởng ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu; Ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Ủy viên Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng, Nhà nước.

Là chủ tài khoản số 1 của Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

2. Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng

Phụ trách các lĩnh vực: Cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; cải cách hành chính; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; báo chí, xuất bản, truyền thông giáo dục; thanh tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; cổ phần hóa doanh nghiệp; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; một số công việc thường xuyên về chính sách cán bộ (chuyển ngạch, nâng ngạch công chức; thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức; nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp theo lương; thủ tục nghỉ hưu) và tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo thẩm quyền.

Phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Vụ Pháp chế; Thanh tra; Cục Cơ sở vật chất; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Tạp chí Giáo dục; Báo Giáo dục và Thời đại; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Phụ trách các Đề án, Chương trình, Dự án, Hội: Đề án Kiên cố hóa trường lớp học; Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ.

Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Hội, Hiệp hội: Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi; Ban Chỉ đạo điều hành giá; Ban Chỉ đạo 896; Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017; Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Là chủ tài khoản số 2 của Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

3. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa

Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thi đua - khen thưởng; giáo dục thể chất, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ của ngành.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Phụ trách các Đề án, Dự án: Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Ủy ban quốc gia, Ban, Hội: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy ban quốc gia Phòng Chống tội phạm; Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Ủy ban quốc gia vì sự phát triển bền vững; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

4. Thứ trưởng Bùi Văn Ga

Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; quản lý chất lượng; dân quân tự vệ của cơ quan Bộ.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Cục Quản lý chất lượng; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Đông Nam Bộ.

Phụ trách các Đề án, Dự án. Chương trình: Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức; Dự án Đào tạo kỹ sư chất lượng cao.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Hội đồng Khoa học và Công nghệ quốc gia; Chủ tịch Hội đồng văn bằng, chứng chỉ của Bộ; Trưởng Ban Chỉ đạo chống khủng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật.

Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

5. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ

Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục tiểu học; giáo dục trung học; giáo dục thường xuyên; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; giáo dục dân tộc.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Vụ Giáo dục dân tộc.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phụ trách các Đề án, Dự án: Đề án Phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; Đề án Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020; Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020; Dự án Giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất giai đoạn 2; Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2; Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông; Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội: Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Thành viên Hội đồng chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

6. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Công nghệ thông tin; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Tây Nam Bộ.

Phụ trách các Đề án, Dự án, Chương trình: Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911); Đề án Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020 (Đề án 599); Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020; Đề án Đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Lào; Đề án Dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020.

Tham gia Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Quyết định số 4224/QĐ-BGDĐT  có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Bộ GD&ĐT
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm