Hủy bỏ một số nhiệm vụ liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, CBQL mầm non

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định sửa đổi một số nhiệm vụ tại Quyết định số 296/QĐ-BGDĐT ngày 7/2/2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2020” thực hiện năm 2020.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, hủy bỏ một số nhiệm vụ do Trường CĐ Sư phạm Trung ương là đơn vị chủ trì, gồm: Xây dựng chương trình khung đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng văn bằng 2; Xây dựng chương trình khung đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học liên thông từ cao đẳng;

Xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng văn bằng 2; Xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học liên thông từ cao đẳng; Xây dựng đề cương chi tiết chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng liên thông từ trung cấp.

Hủy bỏ một nhiệm vụ do Trường CĐ Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ trì, cụ thể là: Tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại Nhật Bản khoảng 5 ngày (dự kiến 5 - 7 người).

Quyết định cũng sửa đổi sản phẩm dự kiến tại một số nhiệm vụ do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý là đơn vị chủ trì, cụ thể:

Sửa đổi sản phẩm dự kiến tại nhiệm vụ theo số thứ tự 24 (trong Phụ lục Quyết định 296 đã ghi: “03 Hội nghị tập huấn 3 miền Bắc Trung Nam”) thành: “Khóa tập huấn qua mạng”;

Sửa đổi sản phẩm dự kiến tại nhiệm vụ theo số thứ tự 26 (trong Phụ lục Quyết định 296 đã ghi: “1 Hội thảo góp ý dự thảo Kế hoạch; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án; 1 Hội thảo rà soát, đánh giá việc thực hiện một năm triển khai Đề án”) thành: “Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (20/8/2020). Các đơn vị có nhiệm vụ hủy bỏ có trách nhiệm hoàn trả kinh phí theo quy định; các đơn vị có nhiệm vụ sửa đổi có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính để thẩm định. Các nhiệm vụ khác thực hiện theo đúng Quyết định số 296, bảo đảm chất lượng và tiến độ.