Hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan

GD&TĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan.
Hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và phía Ấn Độ tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định.

Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định.