Hà Nam ban hành chương trình hành động về phát triển GD&ĐT đến năm 2020

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nam xây dựng Chương trình hành động phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.
Hà Nam ban hành chương trình hành động về phát triển GD&ĐT đến năm 2020

Trong đó nêu rõ việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân cho 100% học sinh lớp 3,4,5,6,7; dạy đại trà cho 100% học sinh lớp 8 từ năm học 2016 - 2017 và 100% học sinh lớp 10 từ năm học 2018 - 2019…

Bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn điện đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt nhận thức về sự cần thiết đổi mới GD&ĐT.

Tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo.

Xây dựng và triển khai các đề án, chương trình mục tiêu quốc gia để tăng cường cơ sở vật chất, phát triển giáo dục và đào tạo. Xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm đảm bảo bình đẳng về cơ hội học tập; tiếp tục xây dựng xã hội học tập; hỗ trợ và ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo nhân lực cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo. Làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là đối vói các địa bàn khó khăn.

Khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức và người dân đầu tư phát triển các loại hình giáo dục ngoài công lập, đặc biệt ở khu vực thành thị, vùng có đủ điều kiện thích hợp.

Mở rộng và tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức và các cơ sở đào tạo của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; hợp tác với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng; tăng cường hợp tác quốc tế…

Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý giáo dục, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, gắn trách nhiệm với quyền hạn sử dụng nhân sự và tài chính; tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn điện giáo dục đào tạo…

Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.