rssheader

24/11/2020

Trà Vinh: Công bố kết quả kiểm tra trường tiểu học, mầm non đầu năm học

Hải Bình - 02/11/2019, 17:34 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Sở GD&ĐT đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, 26 trường/6 phòng GD&ĐT (gồm 14 trường tiểu học và 12 trường mầm non).

Trong đó, kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch xây dựng trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2019-2020 tại 7/26 trường (gồm 4 trường tiểu học và 2 trường mầm non theo kế hoạch và 1 trường ngoài kế hoạch kiểm tra: trường Long Vĩnh C, huyện Duyên Hải).

Kết quả kiểm tra cho thấy: Các cơ sở đảm bảo việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non của nhà trường theo kế hoạch năm học (xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, chương trình sữa học đường.

Đề án tăng cường tiếng Việt, chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, chương trình tiếng Anh cấp tiểu học). Thực hiện nghiêm túc công tác thu học phí và các khoản thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đối với học sinh theo quy định; không xảy ra lạm thu trong nhà trường.

Về hạn chế, kết quả kiểm tra ghi rõ: Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia chưa cụ thể về nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công thực hiện... Hầu hết các trường thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thiếu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (25/26 trường được kiểm tra).

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình Sữa học đường chưa sâu rộng, hình thức đơn điệu; số lượng học sinh ngoài diện hộ nghèo, cận nghèo tham gia không nhiều.

Thiếu các điều kiện để triển khai Chương trình tiếng Anh thí điểm (về cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên, tự nguyện tham gia của học sinh...).

Môi trường giáo dục chưa có sự đầu tư đúng mức; việc khai thác, xây dựng và tổ chức hoạt động trong môi trường giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập để phát triển tốt cho các em học sinh từng cấp học.

Chưa cụ thể việc công khai các khoản thu, chi, nhất là việc các trường mầm non thực hiện nhiệm vụ giúp Ban Đại diện cha mẹ học sinh thực hiện các khoản thu, chi thỏa thuận mua học liệu, học phẩm cho học sinh mầm non.

Thông báo đưa kiến nghị: Với các trường mầm non, tiểu học được kiểm tra, cần tiếp tục phát huy các ưu điểm; nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của nhà trường đã được Đoàn kiểm tra đề xuất và ghi nhận tại Biên bản kiểm tra của từng trường cụ thể. Hiệu trưởng cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ sở.

Đối với phòng GD&ĐT: Tích cực kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp thực tế, nhu cầu đến trường của học sinh.

Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các cấp ở địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bổ nhiệm, tuyển dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho nhà trường đảm bảo lộ trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Tổ chức kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục các hạn chế sau kết quả kiểm tra các trường do Đoàn kiểm tra ghi nhận và đề xuất; đồng thời kiểm tra, hỗ trợ cơ sở việc triển khai, thực hiện các chương trình, các chuyên đề, đề án của từng cấp học đảm bảo kế hoạch, mục tiêu, lộ trình thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm