rssheader

28/10/2020

Quảng Bình: Thực hiện chương trình Quốc gia về học tập ngoại ngữ giai đoạn 2020 - 2030

Vĩnh Quý - 21/09/2020, 07:51 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh hoạ Ảnh minh hoạ

Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội và tổ chức đặc thù khác.

Để thực hiện điều này, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị.

Đảm đảm huy động, phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của đội ngũ giảng viên, giáo viên và hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng và bản thân cán bộ, công chức, viên chức trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, gắn việc học ngoại ngữ đi đôi với thực hành, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Có 20% cán bộ, công chức cấp xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.Việc thực hiện "Chương trình Quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020 - 2030” của tỉnh Quảng Bình có những mục tiêu cụ thể như đến năm 2025, toàn tỉnh có 25% cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 60% viên chức trong các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

Đến năm 2030, 35% cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 70% viên chức trong các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành; 30% cán bộ, công chức cấp xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

Để thực hiện điều này, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đơn vị, địa phương và bản thân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh về vai trò và sự cần thiết phải học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế.

Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực thực thi công vụ và làm việc được trong môi trường quốc tế; các đơn vị, địa phương rà soát thực trạng năng lực, trình độ và tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo từng giai đoạn 5 năm.

Hằng năm để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu, yêu cầu theo từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác, vị trí việc làm, nội dung chương trình; tạo điều kiện thích hợp cho việc dạy và học ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế...

Kế hoạch nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm