rssheader

21/01/2021

Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em của ngành GD&ĐT

Lập Phương - 05/10/2016, 16:37 GMT+07 | Giáo dục
Phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em của ngành GD&ĐT

Mục tiêu đến năm 2020 có 90% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh được tuyên truyền nâng cao nhận thức về kiến thức phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em.

60% phụ huynh học sinh, người chăm sóc trẻ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về kiến thức phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em.

100% học sinh lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở GD&ĐT đưa giải pháp tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật, chính sách về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo;

Cải thiện điều kiện, môi trường lao động phù hợp tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh; giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm nhằm hỗ trợ trẻ em và gia đình trẻ có nguy cơ lao động và tham gia lao động cải thiện cuộc sống.

Lồng ghép tuyên truyền nội dung phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em vào các kế hoạch, chương trình hành động liên quan. Xây dựng tốt mối quan hệ, kênh thông tin trao đổi giữa nhà trường - gia đình - xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Đội trường học, Công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, kịp thời hỗ trợ và báo cáo đến các cơ quan chức năng những trường hợp lao động trẻ em trái quy định của pháp luật.

Tổ chức hoạt động truyền thông, hoạt động ngoại khóa lồng ghép tuyên truyền phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; kết nối, giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ trẻ em vào các hoạt động giáo dục khác tại đơn vị.

Phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan thực hiện tốt dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm