rssheader

24/10/2020

Làm rõ về các loại cơ sở giáo dục

Minh Phong - 10/04/2019, 06:00 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, một số đại biểu đề nghị làm rõ các loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân và nguyên tắc chuyển đổi loại hình trường nhằm xác định rõ tính chất hoạt động của các trường tư thục.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Dự thảo Luật chỉnh lý quy định cụ thể nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại hình trường công lập, trường dân lập (đối với giáo dục mầm non) và trường tư thục.

Trường tư thục được phân loại theo nguồn gốc chủ sở hữu vốn, gồm trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài đầu tư; theo tính chất hoạt động, gồm trường tư thục và trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; bổ sung nguyên tắc chuyển đổi loại hình trường theo hướng chỉ chuyển đổi loại hình trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận và giao Chính phủ quy định cụ thể (Điều 48).

 Ảnh minh họa

Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trong Luật về mô hình trường công lập cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao và quy định rõ về mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học.

Đối với mô hình trường công lập cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao, TTUB cho rằng: Việc nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục, không phân biệt trường công lập, trường tư thục.

Về quan điểm chung, theo tinh thần của Hiến pháp, Nhà nước có trách nhiệm ưu tiên tập trung chăm lo giáo dục đại trà và bồi dưỡng tài năng; đảm bảo công bằng trong quyền tiếp cận giáo dục, từng bước phổ cập giáo dục, trong đó quan tâm giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Theo đó, Dự thảo Luật không quy định cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao để bảo đảm môi trường học đường bình đẳng, thân thiện trong các cơ sở giáo dục công lập.

Đồng thời quy định khuyến khích phát triển giáo dục chất lượng cao ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục nhằm huy động sự chia sẻ, tham gia của cộng đồng, của xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học (Điều 17).

Về mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học, TTUB cho rằng, trong xã hội luôn tồn tại các loại hình trường và cơ sở giáo dục khác nhau.

Theo đó, Dự thảo Luật giữ nguyên quy định về trường phổ thông nhiều cấp học (TH, THCS, THPT) phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương theo tinh thần đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 34).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm