rssheader

22/10/2020

Hưng Yên: Quy định chi tiết các khoản thu nhằm tránh lạm thu

Phương Anh - 26/09/2020, 21:52 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh: Học sinh trường THPT Ân Thi (Hưng Yên) Ảnh: Học sinh trường THPT Ân Thi (Hưng Yên)

Theo đó, học phí cấp THCS là 44.000đ đối với khu vực nông thôn, 60.000đ khu vực thành phố; học phí cấp THPT là 57.000đ đối với khu vực nông thôn, 70.000đ khu vực thành phố; học phí trường chuyên Hưng Yên là 80.000 đ.

Trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Đối với việc triển khai dạy học trực tuyến các cơ sở giáo dục căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH; Công văn số 795/BGDĐTGDĐH ngày 13/3/2020; Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH) để tính toán, thông báo công khai minh bạch và thỏa thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.

Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù.

Thu học phí thực hiện theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (Cụ thể: Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học; đối với cơ sở giáo dục phổ thông không quá 09 tháng/năm; đối với cơ sở giáo dục đại học không quá 10 tháng/năm).

Việc dạy thêm, học thêm thực hiện theo Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Mức thu do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường, nhưng tối đa không vượt mức thu quy định.

Cụ thể, bậc THCS không quá 2500đ/tiết học đối với khu vực nông thôn, 3000đ đối với khu vực thành phố; bậc THPT không quá 3000đ đối với khu vực nông thôn, 3500đ đối với khu vực thành phố.

Tiền điện thắp sáng, chạy quạt lớp học không quá 8000 đ/tháng; tiền nước uống của học sinh không quá 7000đ; tiền thuê dọn vệ sinh (mầm non, tiểu học) không quá 80.000đ, tiền trông xe cho học sinh không quá 15.000đ/ tháng.

Quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo Thông tư số 55/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và các văn bản khác của Nhà nước.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹhọc sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm